??>? ???&? !"#$%?'()*+,?Root Entry ?F?"y?SummaryInformation(?DocumentSummaryInformation8?WordDocument.>? ? !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFG??Oh+'0????????$ H T `lt|???Administrator Normal.dotmAdministrator@p@e?y? WPS Office?՜.+,D՜.+,\???????????? ? ? ?(\dlKSOProductBuildVer?2052-10.1.0.55540Table?Data ?? P??KSKS?.>6 ?????8?<<a?? $?hO^L "; "?<] 8??9 X lQJTS2016-018 8RNx832469 8R{y[R`ePg ;NR8RFUVv8R m3W^[R`ePgeN gPlQS 2016 t^,{N!k4NeN'YOQlQJT ,glQSScNOhQSObXTOlQJTQ[vw[0QnxT[te l gZGP}?0['`H? b͑'YW?o v^[vQQ[vw['`0Qnx'`T[te'`bb*N+RSޏ&^l_#N0 N0OS_TQ-^`Q (N)OS_`Q 1.OS_e2016 t^ 2 g 17 e 2.OS_0WplQSN|iO[ 3.OS_e_s:W 4.OSƖNcNO 5.O;NcNYys 6.S_`QTl0Tĉ0Tz z'`f ,g!kO1ucNOSƖ NOS_MR 15 eTlQShQSONSQOw0,g!kN'YOvSƖ0S_NSHh[ z^ &{T 0lQSl 0S gsQl_0L?elĉ0ĉ?`eNT 0m3W^[R`ePgeN gPlQSz z 0vĉ[0 (N)OQ-^`Q Q-^,g!kN'YOvNSbNcCgYXbNh?qQ 6 N c ghQCgvN69,464,912 `SlQSN;`pev 92.07%0 N0Hh[`Q (N)[?0sQNTNSYLN gPlQSm3WRL?u7?kvHh 0 1.HhQ[ :NNOlQS~%@bvAmRD?lQSbTNSYLN gPlQSm3WRL?u450 NCQvL??k vQ-NO(u7?k^150 NCQ 7?k)Rs:N 8.5%t^)Rs gP?NNt^bbbO7?k 300 NCQ 7?k)Rs:N 9.0%t^)Rs gP?NNt^0 2.HhhQ~g Tape 69,464,912 `S,g!kN'YO ghQCgN;`pev100.00%S[pe 0 lQJTS2016-018 `S,g!kN'YO ghQCgN;`pev 0.00%_Cgpe 0 `S,g!kN'YO ghQCgN;`pev 0.00%0 3.VhQ`Q ,gHh NmSsQTNfNy?e{VhQ0 (N)[?0sQN[Ec6RNYys0ѐ^o?NlQSTNS YLN gPlQSm3WRL?u7?kcOޏ&^O#NvHh 0 1.HhQ[ lQSVNRSU\?YϑAmRD?bTNSYLN gPlQSm3WRL?u7?k 450 NCQ+T 450 NCQ lQS[Ec6RNYysTѐ^o?Ta:NlQSdk!k7?kcOޏ&^O#N0 2.HhhQ~g SNhQ 21,236,241 ^?b 21,236,241 `SQ-^ON ghQCgNpev 100%S[ 0 `SQ-^ON ghQCgNpev 0.00%_Cg 0 `SQ-^ON ghQCgNpev 0.00%0 3.VhQ`Q N NHh@bRNy?sQTNYys0ѐ^oTm3W^QwmbD?gPlQSVhQ{~Q-^OvN ghQCgvN;`pe NRKNNN N?0 ( N)[?0sQN[Ec6RNYys0ѐ^o?NlQSTNSYLN gPlQSm3WRL?u7?kcO?bNbbbOvHh 0 1.HhQ[ lQSVNRSU\?YϑAmRD?bTNSYLN gPlQSm3WRL?u7?k 450 NCQ+T 450 NCQ NlQS[Ec6RNYys0ѐ^o?T NMONm3W^WSq\:SlleNLujV 1-10-G v?bNm?b0WW[,{ 4000137630 S cObbbO0 2.HhhQ~g SNhQ 21,236,241 ^?b 21,236,241 `SQ-^ON ghQCgNpev 100%S[ 0 `SQ-^ON ghQCgNpev 0.00%_Cg 0 `SQ-^ON ghQCgNpev 0.00%0 3.VhQ`Q N NHh@bRNy?sQTNYys0ѐ^oTm3W^QwmbD?gPlQSVhQ{? lQJTS2016-018 ~Q-^OvN ghQCgvN;`pe NRKN NN N?0 (V)[?0sQNTm3WR~-RGB 5uP[ gPlQSP>kvHh 0 1.HhQ[ lQSVNRSU\ eEQAmRDёhTl?bTm3WR~-RGB 5uP[ gPlQSP>kNl^ 500 NCQ+T 500 NCQ P>kgP?N 12 *Ng P>kgPQt^)Rs:N 7.5%0 2.HhhQ~g SNhQ 69,464,912 ^?b 69,464,912 `SQ-^ON ghQCgNpev 100%S[ 0 `SQ-^ON ghQCgNpev 0.00%_Cg 0 `SQ-^ON ghQCgNpev 0.00%0 3.VhQ`Q ,gHh NmSsQTNfNy?e{VhQ0 (N)[?0sQNN^6e&?k\O:N(bhvTm3WR~-RGB 5uP[ gPlQSP>kvHh 0 1.HhQ[ lQSVNRSU\ eEQAmRDёhTl?Nm3WR~|[yb gPlQSv^6e&?k\O:N(bhvTm3WR~-RGB 5uP[ gPlQSP>k0 2.HhhQ~g SNhQ 69,464,912 ^?b 69,464,912 `SQ-^ON ghQCgNpev 100%S[ 0 `SQ-^ON ghQCgNpev 0.00%_Cg 0 `SQ-^ON ghQCgNpev 0.00%0 lQJTS2016-018 3.VhQ`Q ,gHh NmSsQTNfNy?e{VhQ0 (mQ)[?0sQN[ 2015 t^^[Ec6RNTlQScO"RDRN[ۏLnxvHh 0 1.HhQ[ 2015 t^^ QN/eclQSDёhTl?Q?(W~%?zS_-NSu[Ec6RNYys0ѐ^o?TlQScO"RDRv`b_0 2.HhhQ~g SNhQ 21,236,241 ^?b 21,236,241 `SQ-^ON ghQCgNpev 100%S[ 0 `SQ-^ON ghQCgNpev 0.00%_Cg 0 `SQ-^ON ghQCgNpev 0.00%0 lQJTS2016-018 3.VhQ`Q N NHh@bRNy?sQTNYys0ѐ^oTm3W^QwmbD?gPlQSVhQ{~Q-^OvN ghQCgvN;`pe NRKNNN N?0 N0YgeNvU_ 0m3W^[R`ePgeN gPlQS 2016 t^,{N!k4NeN'YOOQ 0 m3W^[R`ePgeN gPlQS c?N O 2016 t^ 2 g 17 e  PAGE \* MERGEFORMAT 1 x????????? ( * P R T V X d ??þsb^\ZPJD CJo(aJ CJo(aJo(mH sH nHtHo(o(CJU!CJOJPJQJo(^JaJ5\!CJOJPJQJo(^JaJ5\!CJOJPJQJo(^JaJ5\!CJOJPJQJo(^JaJ5\o(o(o( 5o(\5o(mH sH nHtH\ 5o(\5o(mH sH nHtH\ 5o(\5o(mH sH nHtH\o(mH sH nHtHo(o( 5o(\o(mH sH nHtH??  " $ & : < D v x ????????? 2 4 > h j  ( * ɿusmki_][o(o(o(mH sH nHtHo(o( o(nHtHo(o(mH sH nHtHo(o(o(o(o(mH sH nHtHo(o(o(mH sH nHtHo(o(o(mH sH nHtHo(o(o(mH sH nHtHo(o(o(mH sH nHtHo(o(o(mH sH nHtH 5o(\ 5o(\o(o( CJo(aJ CJo(aJCJo(aJmH sH nHtH#* 2 x | ???? " * ?? 246<??46?????????*,ý{ukigeco(o(o(o(o(mH sH nHtH CJo(aJ CJo(aJo(o( o(nHtHo(o( 5o(\5o(mH sH nHtH\o(o(o(mH sH nHtHo(o( CJo(aJo(o( o(nHtHo(o(mH sH nHtH CJo(aJ CJo(aJo(o( 5o(\ 5o(\o(o( o(nHtHo(o(mH sH nHtH$,4pr??:<NRT\@BRTV^??TVdfnln???pr??{ukiga_o( CJo(aJo(o(o(mH sH nHtH CJo(aJ CJo(aJo(o(o(mH sH nHtH CJo(aJ CJo(aJo(o(o(o(o(mH sH nHtHo(o( CJo(aJo(o( o(nHtHo(o(mH sH nHtHo(o( CJo(aJo(o(o(mH sH nHtH CJo(aJ CJo(aJo(o(o(mH sH nHtH$????F`b?????????????.0???????HJXZb????vtrlf CJo(aJ CJo(aJo(o(o(mH sH nHtH CJo(aJ CJo(aJo(o(o(o(o(mH sH nHtH CJo(aJ CJo(aJo(o( o(nHtHo(o(mH sH nHtHo(o( CJo(aJo(o(o(mH sH nHtHo( CJo(aJo(o(o(o(o( 5o(\o(mH sH nHtHo(o(o(%????DF??????(*<>@H,.??????Z\^nprxwusqljh^o(mH sH nHtHo(o( 5o(\o(o(o(o(mH sH nHtH CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ 5o(\5o(mH sH nHtH\o(o(o(mH sH nHtHo(o( CJo(aJo(o(o(mH sH nHtHo(o( CJo(aJo(o(o(o(o(mH sH nHtHo(o( CJo(aJo(o(o(mH sH nHtH$x??*HJ???H h j l p r x z ?????????CJPJo(nHtHCJo(nHtHUCJUCJo(nHtHCJo(nHtHCJo(nHtHUCJUo(o(o(mH sH nHtHo(o(o(mH sH nHtHo(o(o(mH sH nHtHo(o(? * R X ? $ < x ???????????????? & FdhC$ & FdhC$ & FdhC$ & FdhC$ & FdhC$ & FC$ & Fa$$C$ & Fa$$C$ & FC$ & Fa$$C$ & Fa$$C$ & FC$ & FC$ & FC$?? 4 * ?? " 6???????????~t & FdhC$ & FdhC$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & FdhC$ & Fdha$$C$ & FdhC$ & Fdha$$ & FdhC$WD?` & FdhC$ & FdhC$ ?6???,r?<TBV?V???????????s & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & FdhC$ & FdhC$ & FdhC$ & FdhC$ & FdhC$ & FdhC$ & FdhC$ & FdhC$ & Fdh Vfn?r??b????????????~qd & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$WD?` & Fdha$$C$WD?` & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ ?????JZ???F?????????}p & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ F??*@.??\r?J?????????yl & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$WD?` & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ J?j l n p t v x ???????????????? & Fdha$$C$G$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ & Fdha$$C$ ,. A!?#"?$%?S2P1?&66666666???? 0@P`p?????6666 0@P`p????? 0@P`p????? 0@P`p????? 0@P`p????? 0@P`p????? 0@P`p?Z@?Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@??$؞k=W[SONi@??Nnfh?h(:V 4?4?l4?4?l 8 @?8u??a$$G$ ?9r CJ?@?u?wcd?a$$G$@& $dN?%dO?&dP?'dQ? ?9r CJ?* ,??x???V?FJ?Z G?z Times New Roman-???[SO7$???@? Calibri;?Wingdings Administrator Administrator ??Qh?gkJCg?Z&!),.:;?]}????  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^?([{? 0 0 00000;[?????P)???2?????? B?XCVc\ ??<+9G?J"??7N?#PAa faz7#k?yQ[?zR|Z >?? ?? ? ? ? ? R????((????wb_ 2"???? ? ??? ?? ? ?? ? ? `????????((??e,gFh 1C"?????? ??Z ???tZ @ @ pZ Z !?@